MPSC Notes

MPSC Notes PDF

यात आम्ही MPSC राज्यसेवा Exam, Combined Group ‘B’ (ASO-STI-PSI ) त्याचबरोबर Combined Group ‘C’ (ESI-TA-CT) साठी विषयानुसार कुठले Topics व त्याचे Sub Topics अभ्यासावे हे अगदी Detail मध्ये सांगितले आहे. प्राचीन भारताचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास हे दोन्ही Topics फक्त राज्यसेवा Exam ला आहे, Combine Group ‘B’ आणि Combine Group Group ‘C’ ला नाही. Combine … Read more

लगेच Share करा