MPSC Notes

MPSC Study Material in Marathi PDF free download सौजन्य :- संदिप शिंदे सर (PSI) उस्मानाबाद. यात आम्ही MPSC राज्यसेवा Exam, Combined Group ‘B’ (ASO-STI-PSI ) त्याचबरोबर Combined Group ‘C’ (ESI-TA-CT) साठी विषयानुसार कुठले Topics व त्याचे Sub Topics अभ्यासावे हे अगदी Detail मध्ये सांगितले आहे. प्राचीन भारताचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास हे दोन्ही Topics फक्त …

MPSC Notes Read More »