MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 Notification Update | MPSC Rajyaseva प्रथम उत्तर तलिका हरकती बाबत Notification

आज दिनांक २७/०१/२०२२ रोजी आयोगाने MPSC Rajyaseva Answer key 2022 जाहीर केलेली आहे. त्यासंदर्भात आयोगाने Official संकेतस्थळावर प्रथम उत्तर तलिका …

Read more

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022 : MPSC आयोगामार्फत दिनांक २३ जानेवारी, २०२२ रोजी नियोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा …

Read more

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 तारीख जाहीर । MPSC Rajyaseva Prelims New Date 2022

MPSC Rajyaseva Prelims New Date 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ साठी नवीन तारीख जाहीर केलेली आहे. आज दिनांक ०३, जानेवारी, २०२२ रोजी आयोगाने …

Read more