MPSC Rajyaseva Question Paper and Exam Pattern

या Article मधे MPSC Rajyaseva Question Paper and Exam Pattern (Prelim+Mains) बदद्ल संपूर्ण माहिती पाहुयात. तुम्हाला जर खरंच MPSC Exam बद्दल माहिती पाहिजे असेल किंवा तुम्ही खरंच प्रामाणिक Aspirant असाल तर खाली दिलेली माहिती संपूर्ण वाचा. मी guarantee देतो कि जर तुम्ही हा लेख संपूर्ण Read केला तर तुम्हाला इतर कुठेही यासंदर्भात माहिती वाचण्याची गरजच नाही…

MPSC Rajyaseva Question Paper and Exam Pattern (Prelim+Mains)

MPSC Exam 2021 : MPSC किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०२1 ची Exam 14 March 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. 

MPSC Notification

How many papers are there in MPSC exam?

या परीक्षेत एकूण 6 papers आहेत; त्यापैकी GS चे 4 papers आहेत. परंतु UPSC Mains च्या उलट MPSC Mains GS papers चे स्वरूप MCQ प्रकारचे आहे. परंतु इंग्रजी आणि मराठी भाषेसाठी चे Papers अद्याप descriptive types (essay type) आहेत. सर्व जीएस पेपर्ससाठी १/3 नकारात्मक मार्किंग पद्धत आहे.

MPSC Engineering Services Exam 1 November 2020 रोजी होणार.

MPSC Subordinate Group ‘B’ Exam 11 October 2020 रोजी होणार.

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा // MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा Pattern 

MPSC Exam 2020 निवड प्रक्रिया:

MPSC Post साठीची निवड तीन टप्प्यांमधून केली जाते:

1 ला टप्पा: Prelim Exam (400 Marks)

2 रा टप्पा: Mains Exam (800 Marks)

3 रा टप्पा: Interview (100 Marks)

MPSC Prelims Exam

1)  पूर्व परीक्षा ही मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी घेण्यात येते. याकरीता पूर्व परीक्षेसाठी आयोगाने दिलेल्या Cut Off एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणा-या उमेदवारांस मुख्य परीक्षेसाठी पात्र समजण्यात येते.

2)  Prelim Exam चे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी विचारात घेतले जात नाहीत. तसेच, पूर्व परीक्षेचे गुण उमेदवारांना कळविले जात नाहीत.

3) MPSC Prelims Exam साठी खाली दिल्या प्रमाणे Negative Marking असेल

Paper 1: 2 hrs/100 Questions/200 Marks/0.66 Negative Marking( 1/3 )

Paper 2: 2 hrs/80 Questions/200 Marks/0.83 Negative Marking ( 1/3 )

MPSC नवीन Paper Structer Prelims / Mains Exam साठी

खालीलप्रमाणे:

MPSC Prelims Exam 400 (Each Paper 200 Marks)

MPSC Mains Exam 800 Marks मुलाखत 100 Marks

MPSC Prelims Exam Pattern 2020

Prelims परीक्षेत पेपर १ आणि पेपर २ असे दोन पेपर असतात. दोन्ही पेपरचा कालावधी 2 तास असेल. दोन्ही पेपरमध्ये 400 गुण आहेत. प्रत्येक पेपरमध्ये 200 गुण असतात आणि ते वस्तुनिष्ठ (Objective)असतात.

MPSC Mains Exam Pattern 2020

GS Paper 1

GS Paper 2

GS Paper 3 and

GS Paper 4 are of the Objective type, and it contains 150 Marks for each Paper.

Compulsory: Marathi and Compulsory English are of the Paper 1 descriptive type and Paper 2 Objective Type containing 100 Marks for each Paper.

Total marks for Mains 800 Marks.

3) मुख्य परीक्षेकरिता आयोगाने दिलेल्या Cut Off एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांस मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले जाते.

4) जाहिरात/अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विहित अटींची पूर्तता करणा-या व मुलाखतीच्या वेळी सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येते.

Prelim Exam Centre

एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथवा आयोगाने निश्चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही.

वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या Profile Address मधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर किंवा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर Centre देण्यात येईल.

याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल.

Imp. Note : आयोगाची घोषणा

Syllabus Update संदर्भात माहिती

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेकरीता सहा विषयापैकी सामान्य अध्ययन १, सामान्य अध्ययन २, सामान्य अध्ययन ३ व सामान्य अध्ययन ४ यामधील विषयांचा अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आला आहे.

सदर अभ्यासक्रम इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये All MPSC Exams Syllabus In Marathi PDF या  Page वर Update करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासक्रम हा सदरची घोषणा प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील होणाऱ्या परीक्षेपासून लागू राहील.

MPSC Mains Exam 2020

G.S Paper-1, G.S Paper-2, G.S Paper-3 आणि G.S Paper-4 हे Objective Papers आहेत आणि त्यात प्रत्येक पेपरसाठी 150 Marks आहेत.

3) MPSC Mains Exam साठी खाली दिल्या प्रमाणे Negative Marking असेल.

Paper 1 : 3 hrs/100 Questions/ 100 Marks / Descriptive Paper.

Paper 2 : 1 hr/100 Questions / 100 Marks / 0.33 Negative Marking (1/3)/Objective Paper

Paper 3 : 2 hrs/150 Questions/ 150 Marks/ 0.33 Negative Marking (1/3)/Objective Paper

Paper 4 : 2 hrs/150 Questions/ 150 Marks/ 0.33 Negative Marking (1/3)/Objective Paper

Paper 5 : 2 hrs/150 Questions/ 150 Marks/ 0.33 Negative Marking (1/3)/Objective Paper

Paper 6 : 2 hrs/150 Questions/ 150 Marks/ 0.33 Negative Marking (1/3)/Objective Paper

खाली MPSC च्या सुधारित Syllabus 2020 प्रमाणे PDF Format मध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता.

MPSC राज्यसेवा Syllabus (Pre.+Mains)
All MPSC राज्यसेवा Question Paper & Ans. Key (Pre.+Mains)
MPSC परीक्षेचा अभ्यास करताना नक्की काय वाचावे

1) मुख्य परीक्षेकरिता आयोगाने दिलेल्या Cut Off एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांस मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले जाते.

2) जाहिरात/अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विहित अटींची पूर्तता करणा-या व मुलाखतीच्या वेळी सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येते.

Mains Paper Centre

Eligibility

Physical Criteria

शुल्क (Fees)

MPSC Mains Exam Results

Mains Exam वस्तुनिष्ठ (Descriptive) स्वरुपाच्या Answer Key चे मुल्यांकन करताना उत्तरपत्रिकेत नमुद केलेल्या योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच प्रत्येक तीन चुकीच्या उत्तरामागे एका प्रश्नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा 1/3 (Negative Marking)करण्यात येतील

उमेदवाराने एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा जास्त उत्तरे दिली असल्यास सदर प्रश्नाचे उत्तर चुकले असल्याचे समजून गुण वजा करण्यात येतील. भरावयाच्या एकूण पदांपैकी प्रत्येक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी सुमारे ३ पट उमेदवार मुलाखतीकरीता घेण्यात येतील

अशा रीतीने सर्व पेपरच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे (Cut Off Line) निश्चित करण्यात येईल. सदर सीमारेषा सर्व उमेदवारांसाठी एकच किंवा प्रत्येक सामाजिक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी तसेच महिला, दिव्यांग, खेळाडू, अनाथ इत्यादींसाठी वेगवेगळी असेल.

प्रत्येक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी आयोगाने निश्चित केलेल्या सीमारेषा किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे, ते विहित अर्टीची पूर्तता करतात, असे समजून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मुलाखतीसाठी पात्र समजण्यात येईल.

दिव्यांग अथवा अनाथ अथवा अत्युच्च गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू या प्रवर्गाच्या किमान सीमा रेषेच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारास कोणतीही एकच सवलत घेता येईल.

खाली MPSC च्या सुधारित Syllabus 2020 प्रमाणे MPSC राज्यसेवा Question Paper & Ans. Key (Pre.+Mains), Syllabus, MPSC Prelim Subjectwise Notes, MPSC Rajyaseva previous Year Question papers Analysis, PDF Format मध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. Thank You..

Other Important Links :

लगेच Share करा

1 thought on “MPSC Rajyaseva Question Paper and Exam Pattern”

  1. सर्व परिक्षांचे आपण एकत्र आयोगाचे झालेले पेपर दिल्याबद्दल आपण मनापासुन धन्यवाद सर

    Reply

Leave a Comment